Home / Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Punt 1: Toepasbaarheid

 1. De hier genoemde algemene voorwaarden gelden bij elk aanbod dat de ondernemer naar de consument toe doet en bij elke daadwerkelijke transactie tussen consument en ondernemer.
 2. Deze algemene voorwaarden worden voor elke daadwerkelijke transactie beschikbaar gemaakt voor de consument. Als dit om eender welke reden niet mogelijk is, zal door de ondernemer aangegeven worden dat de hier genoemde algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien zijn. Zij kunnen op verzoek door de consument zonder verdere kosten opgestuurd worden. Dit dient gedaan te worden voor het daadwerkelijk aangaan van een transactie of overeenkomst.
 3. Mocht de transactie tot stand komen via een elektronisch medium, dan kan, afwijkend van de vorige bepaling, de tekst ook digitaal ter beschikking worden gesteld aan de consument waarbij de tekst door de consument opgeslagen kan worden op een duurzame gegevensdrager. Mocht dit om eender welke reden niet mogelijk zijn, dan zal de ondernemer de tekst op digitale of andere wijze zonder verdere kosten aan de consument doen toekomen. Dit dient wederom gedaan te worden voordat er daadwerkelijk een transactie of overeenkomst heeft plaats gevonden.

 

Punt 2: Definities

In dit artikel worden de definities bepaald zoals gebruikt in deze algemene voorwaarden. Het draait hier om de volgende definities en de door de Stichting Webshop Keurmerk bepaalde inhoud.

Bedenktijd: Hieronder valt de duur van de termijn waarin een consument het recht heeft om gebruik te maken van eventuele herroeping of retournering.

Consument: Het individu welke zonder in dienst te handelen van een zelfstandig beroep of bedrijf een overeenkomst tot het afnemen van producten of diensten aangaat met de ondernemer.

Dag: Termijn van 24 uur bepaald door de kalender.

Duurtransactie: Een overeenkomst tussen de consument en de ondernemer welke betrekking heeft op producten en/of diensten, waarbij de aflevering en/of afnameverplichting binnen een van te voren afgesproken tijd gespreid dient te zijn.

Duurzame gegevensdrager: Het middel door welke de consument en/of ondernemer de informatie omtrent de transactie kan bewaren, waarbij deze informatie in de toekomst geraadpleegd kan blijven worden en niet onderhevig is aan wijzigingen.

Herroepingsrecht: Het recht van de consument om binnen een van te voren bepaalde termijn af te zien van de transactie.

Ondernemer: De persoon die producten en/of diensten aanbiedt aan de consument en welke aangesloten is bij de Stichting Webshop Keurmerk.

Overeenkomst op afstand: Het afsluiten van een transactie door middel van het door de ondernemer aangeboden systeem waarbij er gebruik gemaakt wordt van technieken die het communiceren mogelijk maken zonder de noodzaak voor een fysieke ontmoeting.

Techniek voor communicatie op afstand: Eender welke technologie waar gebruik van gemaakt kan worden om de noodzaak te vermijden dat er een fysieke ontmoeting dient plaats te vinden tussen consument en ondernemer om een transactie af te sluiten.

 

Punt 3: Het leverbare aanbod

 1. Mocht een aanbod maar een beperkte termijn beschikbaar zijn of alleen onder bepaalde voorwaarden beschikbaar zijn, dan dient dit duidelijk vermeldt te worden.
 2. Elk aanbod dient een uitgebreide en kloppende beschrijving te bevatten van het leverbare product en/of dienst. Deze beschrijving dient dermate gedetailleerd te zijn dat een consument goed kan beoordelen of ze op dit aanbod willen ingaan. Als er beeldmateriaal in de beschrijving gebruikt wordt, dient dit een correcte weergave te zijn van het aanbod. Bij eventuele vergissingen of fouten gemaakt door de ondernemer ontstaat er echter geen bindende overeenkomst. De ondernemer behoudt het recht om deze vergissingen of fouten te corrigeren.
 3. De informatie die bij elk aanbod wordt geleverd is van dusdanige kwaliteit dat het voor de consument overzichtelijk is wat de rechten en plichten van de consument zelf zijn. Hierbij moet gedacht worden aan de volgende punten: de prijs inclusief eventuele belastingen, de kosten van de bezorging, de manier waarop de overeenkomst wordt afgehandeld en de daarbij behorende handelingen, of het herroepingsrecht van toepassing is, hoe er betaald dient te worden, hoe er geleverd wordt, hoe de overeenkomst uitgevoerd wordt, de termijn die geldt voor de consument om het aanbod te accepteren, de termijn waarbinnen de ondernemer een bepaald product en/of dienst voor een bepaald bedrag aanbiedt, de hoogte van het bedrag voor communicatie op afstand als dit bedrag afwijkt van de standaard gehanteerde tarieven hiervoor, de mogelijke archivering van een tot stand gekomen overeenkomst, hoe een consument deze archivering kan raadplegen, hoe een consument door hem verstrekte gegevens kan controleren en eventueel wijzigen, in welke taal of talen een overeenkomst gesloten wordt, de gedragscodes waaraan een ondernemer zich dient te houden, de manier waarop een consument deze gedragscodes kan inzien en de minimale tijdspanne van een overeenkomst die bestaat uit een duurtransactie.

 

Punt 4: Eventuele kosten in het geval van een herroeping

 1. Als de consument gebruikt maakt van het recht om een herroeping te doen, zal de consument enkel en alleen de kosten dragen van een retourzending.
 2. Als er een bedrag betaalt is door de consument, zal dit zo snel mogelijk door de ondernemer terug betaald worden. Hierbij geldt een uiterste termijn van 30 dagen.

 

Punt 5: Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bij de levering van producten is als volgt:

 1. Bij de aankoop behoudt de consument het recht om de overeenkomst op te heffen binnen 14 dagen. Hierbij hoeft geen reden opgegeven te worden. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag dat de consument ook daadwerkelijk het product ontvangt. Het product mag ook ontvangen worden door een vertegenwoordiger van de consument, zolang als dit aan de ondernemer bekend gemaakt is.
 2. Gedurende de periode van 14 dagen dient de consument zorg te dragen voor zowel het product als de verpakking. Het product dient niet verder uitgepakt te worden dan noodzakelijk is om te bepalen of de consument het wenst te behouden. Mocht er gebruik gemaakt worden van het herroepingsrecht, dan dient de consument het product met alle verder bijgeleverde benodigdheden, in de meest origineel mogelijke staat en samen met de verpakking aan de ondernemer te retourneren. Dit dient gedaan te worden met behulp van de eerder door de ondernemer verstrekte instructies.

Het herroepingsrecht bij de levering van diensten is als volgt:

 1. De consument kan de overeenkomst voor een geleverde dienst binnen 14 dagen ontheffen. Hierbij hoeft wederom geen reden opgegeven te worden. De eerder genoemde termijn van 14 dagen gaat in op de dag dat de overeenkomst gesloten is
 2. Voor het gebruik maken van het herroepingsrecht dienen de instructies gevolgd te worden die eerder door de ondernemer geleverd zijn.

 

Punt 6: De prijs

 1. Prijzen van producten en/of diensten mogen niet verhoogd worden tijdens de vermelde looptijd van het aanbod. Hierbij zijn prijswijzigingen door middel van veranderingen in de btw tarieven niet inbegrepen.
 2. Als afwijking geldt dit niet voor producten en/of diensten waarbij de prijzen verbonden zijn aan financiële schommelingen. Dit geldt voor prijsschommelingen waarop een ondernemer geen invloed heeft. Dit dient echter wel bij het aanbod vermeldt te worden.
 3. Mocht er een prijsverhoging plaats vinden binnen 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst, dan mag dit alleen als dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen die plaats vinden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst, zijn alleen wettelijk als de ondernemer hierover onderhandelt heeft, deze het resultaat zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument het recht heeft om de overeenkomst op te heffen op de dag van de prijsverhoging.
 5. Alle prijzen omtrent producten en/of diensten worden inclusief btw weergegeven.

 

Punt 7: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan een consument uitsluiten van het herroepingsrecht onder de voorwaarden die vermeldt zijn in artikel 8.2 en 8.3. Dit geldt alleen als de ondernemer dit duidelijk vermeldt heeft voordat de overeenkomst gesloten is.
 2. Eventuele uitsluiting is alleen mogelijk bij de volgende producten: producten die gefabriceerd zijn naar aanleiding van specificaties van de consument, producten van een persoonlijke aard, producten die vanwege hun inherente eigenschappen niet geretourneerd kunnen worden, producten die onderhevig zijn aan bederf of verval, producten die onderhevig zijn aan prijsschommelingen waarop de ondernemer die ze aanbiedt geen invloed heeft, losse kranten en tijdschriften en audio-, video- en computermedia waarbij de verzegeling verbroken is.
 3. Eventuele uitsluiting is verder alleen mogelijk bij de volgende soort diensten: diensten zoals logies, vervoer, een restaurantbezoek of een vrijetijdsbesteding welke op een bepaalde datum of binnen een bepaalde termijn afgenomen dient te worden, diensten die – met toestemming van de consument – geleverd worden voordat de bedenktijd is verstreken en weddenschappen en/of loterijen.

 

Punt 8: Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer garandeert dat producten en/of diensten geleverd worden zoals is overeengekomen, aan de specificaties zoals daarbij vermeldt, aan de standaard eisen voor deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die gelden op de datum dat de overeenkomst is afgesloten. Er kan eveneens een garantie afgegeven worden dat het product en/of dienst geschikt is voor andersoortig gebruik, maar dit dient afgesproken te worden tussen consument en ondernemer.
 2. Een garantie die afgegeven is door een ondernemer, fabrikant of importeur verandert niets in de wettelijke rechten en vorderingen die een consument kan aanroepen.

 

Punt 9: Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal zeer zorgvuldig zijn bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen en bij de beoordeling van een aanvraag tot het verlenen van een bepaalde dienst.
 2. Het afleveringsadres wordt bepaald door de consument en aan de ondernemer doorgegeven.
 3. De ondernemer levert bestellingen binnen 30 dagen af. Dit geldt niet als er een langere termijn is afgesproken. Mocht de levering vertraging oplopen of alleen gedeeltelijk uitgevoerd kunnen worden, dan dient de ondernemer de consument hiervan binnen 30 dagen bericht te geven. De consument verwerft daarmee het recht om de overeenkomst zonder verdere kosten op te heffen en eventueel schadeloos gesteld te worden.
 4. Wordt een overeenkomst opgeheven onder de voorwaarden beschreven in dit artikel, dan dient de ondernemer de consument binnen 30 dagen het aankoopbedrag te retourneren.
 5. Mocht de levering van een bepaald product niet meer mogelijk te zijn, dan dient de ondernemer een alternatief artikel aan te bieden. Dit zal uiterlijk bij de bezorging gemeld worden. Het herroepingsrecht blijft hierbij bestaan. Bij een retourzending zijn de kosten daarvan voor de ondernemer.
 6. De verantwoordelijkheid voor beschadiging en/of het kwijt raken van producten blijft bij de ondernemer totdat het product in ontvangst genomen is door de consument of een eerder bepaalde vertegenwoordig van de consument. Deze vertegenwoordiger dient bekend gemaakt te zijn bij de ondernemer.

 

Punt 10: Betaling

 1. De consument dient de afgesproken prijzen binnen 14 dagen na ingaan van de bedenktermijn zoals aangegeven in deze voorwarden. Dit geldt als er geen andere afspraken gemaakt zijn met de ondernemer. Geldt er een overeenkomst omtrent het leveren van een dienst dan begint deze periode na een door de consument ontvangen bevestiging van de overeenkomst.
 2. Er mag nooit meer dan vijftig procent aan vooruitbetaling bedongen worden door de ondernemer. Mocht er vooruitbetaling plaats vinden, dan kan de consument van geen enkel recht omtrent de te leveren bestelling en/of diensten gebruik maken totdat de vooruitbetaling ook daadwerkelijk plaats gevonden heeft.
 3. De consument dient fouten in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan de ondernemer door te geven.
 4. Mocht er sprake zijn van wanbetaling, dan heeft de ondernemer het recht om de kosten hiervoor bij de consument neer te leggen. Dit dient van tevoren aangegeven te worden en is onderhevig aan wettelijke beperkingen.

 

Punt 11: Lengte duurtransacties, opzegging en verlenging

Bij het opzeggen van een overeenkomst gelden de volgende artikelen:

 1. De consument behoudt het recht om een duurtransactie die voor onbepaalde tijd loopt ten allen tijde op te zeggen. Hiervoor dient de consument wel de eerder bepaalde opzeggingsregels in acht te nemen. Bovendien geldt er altijd een opzegtermijn van een maand.
 2. De consument behoudt het recht om een duurtransactie waarbij een bepaalde termijn is afgesproken op te zeggen tegen het einde van deze termijn. Hierbij dient de consument nogmaals de eerder bepaalde opzeggingsregels in acht te nemen. Ook bij deze opzegging geldt een opzeggingstermijn van een maand.
 3. De in artikel 12 genoemde duurtransacties mogen door de consument ten allen tijde opgezegd worden, waarbij er geen beperking geldt op een bepaald tijdstip of een bepaalde periode. De transacties kunnen op dezelfde wijze opgezegd worden waarop zij tot stand gekomen zijn. De transacties dienen opgezegd worden binnen de termijn die van tevoren door de ondernemer en de consument zijn bepaald.

Bij het verlengen van een overeenkomst gelden de volgende artikelen:

 1. Een duurtransactie met een van tevoren afgesproken termijn mag niet zonder toestemming van de consument verlengd of vernieuwd worden voor een nieuwe termijn.
 2. Afwijkend van dit artikel mag een duurtransactie voor de ontvangst van dagbladen, nieuwsbladen, weekbladen en/of tijdschriften wel worden verlengd zonder verdere toestemming van de consument. Dit mag voor een maximale periode van drie maanden, mits een consument deze verlenging kan opzeggen tegen het einde van de periode met een opzegtermijn van een maand.
 3. Een duurtransactie met een van tevoren afgesproken termijn mag zonder toestemming van de consument met een onbeperkte termijn verlengd worden, mits de consument een opzegtermijn tussen 1 en 3 maanden krijgt en het hier draait om het minder dan maandelijks aanleveren van dagbladen, nieuwsbladen, weekbladen en/of tijdschriften.
 4. Een duurtransactie die dient om kennis te maken met dagbladen, nieuwsbladen, weekbladen en/of tijdschriften mag niet zonder toestemming van de consument verlengd worden na de eerder afgesproken termijn. Zij eindigt altijd automatisch na deze termijn.

Bij de duur van een overeenkomst geldt het volgende artikel:

 1. Heeft de overeenkomst een termijn die voorbij een jaar gaat, dan heeft de consument altijd het recht om na dit jaar de overeenkomst op te heffen. Hierbij dient er een opzeggingstermijn van een maand gehanteerd te worden, tenzij hantering van deze termijn onredelijk is.

 

Punt 12: Geschillen

 1. Overeenkomsten tussen consument en ondernemer waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.
 2. Ontstane geschillen tussen consument en ondernemer kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, postbus 90600, 2509 LP in Den Haag of via de website sgc.nl. Hierbij draait het om geschillen rondom het tot stand komen en/of uitvoeren van overeenkomsten over te leveren producten en/of diensten.
 3. De Geschillencommissie behandelt alleen geschillen waarbij de oorspronkelijke klacht van de consument binnen een redelijke termijn aan de ondernemer is gecommuniceerd.
 4. Het geschil dient binnen 3 maanden na het ontstaan bij de commissie gemeld te worden.
 5. De ondernemer is gebonden aan de beslissing van de consument om het geschil naar de Geschillencommissie te sturen. Een ondernemer heeft het recht om binnen 5 weken na het ontstaan van een geschil schriftelijk aan de consument te verzoeken of het geschil behandeld dient te worden door een rechter. Ontvangt de ondernemer hierop geen antwoord, dan behoudt hij het recht om het geschil zelf voor te leggen aan een rechter.
 6. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn onderhevig aan het reglement van de Geschillencommissie. Dit geldt als een bindend advies.
 7. Een geschil wordt niet of niet verder behandeld als de ondernemer in kwestie een surseance van betaling heeft ontvangen, in een faillissement is geraakt of zijn activiteiten als ondernemer heeft beëindigd. Dit geldt zolang een geschil nog niet op een zitting is behandeld en er nog geen einduitspraak is geweest.
 8. Mocht er naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende geschillencommissie bevoegd zijn, dan behoudt de Geschillencommissie Webshop de eindbevoegdheid omtrent geschillen waarbij de methode van verkoop of dienstverlening digitaal geschied is. Voor overige geschillen kan er gekeken worden naar een andere erkende commissie of een commissie die bekend is bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

 

Punt 13: Het regelen van klachten

 1. De ondernemer biedt een klachtenprocedure aan welke van tevoren bekend gemaakt is. Elke klacht wordt via deze procedure behandeld.
 2. De consument dient klachten over een bestelling en/of diensten te melden binnen een bekwame tijd, waarbij deze duidelijk en volledig vermeld dienen te worden.
 3. Zodra de ondernemer eventuele klachten heeft ontvangen, dienen deze binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord te worden. Als er een langere verwerkingstermijn noodzakelijk is, dan dient de ondernemer dit naar de consument te communiceren met daarbij een termijn waarbinnen de klacht ook daadwerkelijk behandeld kan worden.
 4. Mocht er een klacht zijn over een product, dienst of service van een ondernemer, dan kan dit ook gecommuniceerd worden naar de Stichting Webshop Keurmerk. Dit kan gedaan worden via een klachtenformulier op de website keurmerk.info. De klacht belandt dan zowel bij de Stichting Webshop Keurmerk als bij de ondernemer.
 5. Als de klacht niet tot tevredenheid van zowel de consument als de ondernemer behandeld kan worden, komt er een geschil tot stand. Dit geschil valt dan onder de geschillenregeling.

 

Punt 14: Branchegarantie

 1. De Stichting Webshop Keurmerk garandeert dat de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden nagekomen worden. Hierbij geldt de uitzondering dat een lid het bindend advies binnen 2 maanden aan een rechter mag voorleggen om getoetst te worden. Mocht de rechter de commissie in het gelijk stellen, dan hervat deze garantie. Per bindend advies kan er maximaal een bedrag van tienduizend euro door de stichting aan de consument worden uitgekeerd. Daarnaast heeft de stichting een verplichting om ervoor te zorgen dat leden de bindende adviezen opvolgen.
 2. Om deze garantie van toepassing te doen zijn, dient een consument een schriftelijk beroep te doen op de stichting. Daarbij wordt de vordering aan de ondernemer overgedragen naar de stichting. Mocht deze vordering meer dan tienduizend euro bedragen, dan wordt er voorgesteld om de vordering op het resterende bedrag over te dragen aan de stichting, waarbij de stichting op eigen naam en kosten de betaling daarvan zal achterhalen in name van de consument.

 

Punt 15: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Als er aanvullende of afwijkende bepalingen zijn, dan mogen deze de consument niet benadelen. Bovendien dienen deze bepalingen op een dusdanige wijze toegankelijk te zijn dat deze door de consument of fysiek of op een duurzame gegevensdrager ontvangen kunnen worden.

 

Punt 16: Wijziging van de algemene voorwaarden zoals bepaald door Stichting Webshop Keurmerk

 1. De Stichting Webshop Keurmerk wijzigt deze algemene voorwaarden alleen in overleg met de Consumentenbond.
 2. Eventuele wijzigingen worden pas wettelijk op het moment dat zij op een geschikte wijze gepubliceerd zijn, waarbij er van uit gegaan wordt dat de meest gunstige versie altijd de geldige versie is voor de consument.